Сдружение Български мебелен клъстер обявява процедура за доставка и въвеждане в експлоатация на: Специализиран стенд за изпитания на столове по EN1022 , EN1728 (или еквивалентни) – 1 бр. и Специализиран стенд за провеждане на механични изпитания на маси, колички и изделия с рафтове – 1 бр. по проект № BG16RFOP002-1.016-0013-C01 “Иновативни заедно”

Сдружение Български мебелен клъстер обявява процедура за избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на: Специализиран стенд за изпитания на столове по EN1022 , EN1728 (или еквивалентни) – 1 бр. и Специализиран стенд за провеждане на механични изпитания на маси,колички и изделия с рафтове – 1 бр. по проект № BG16RFOP002-1.016-0013-C01 “Иновативни заедно”

Краен срок за подаване на офертите: 21.07.2021 г.

Документация:

Публична покана

Изисквания към офертите

Образец на оферта

Методика за оценка

Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160

Проект за договор

Close
Tou&Privacy