Откриваща пресконференция по проект BG16RFOP002-1.016-0013 „Иновативни заедно”

На 15.10.2020 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на ул. Мизия 23, гр. София ще се проведе откриваща пресконференция на Сдружение „Български мебелен клъстер“ по проект BG16RFOP002-1.016-0013 „Иновативни заедно” по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“. По време на нея ще бъде предоставена подробна информация за целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Основната цел на „Иновативни заедно” е да се насърчи иновационната дейност на Сдружение „Български мебелен клъстер“, като се изгради обща клъстерна инфраструктура и се стимулира обмена на познания и опит. Очаква се да бъде оборудвана първата изпитателна лаборатория в мебелната индустрия, която брашна очаква от над 15 години. Тя ще служи за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера и за осигуряване на основа за конкретни проекти за сътрудничество между участниците в клъстерите и външните партньори. Лабораторията ще бъде достъпна, както за членовете на клъстера, така и за външни ползватели.

Планира се да бъдат оборудвани и:
• Дизайн център, който ще служи за изготвяне на идеи за иновативен дизайн, както за клъстера като обединение, така и за неговите членове.
• Аудио и видео център за създаване на мултимедийно съдържание за обучение на персонала.
Проектът предвижда и разработването и прототипирането на собствен иновативен продукт на клъстера – “умен” чин. Той ще бъде новост на националния и европейски пазар, ще съчетава различни функции и ще отговаря на нуждите по отношение на ергономичност, безопасност, приложение и интерактивност, като ще включва в себе си елементите на традиционната част от обзавеждането на училищните стаи и новите технологии, създаващи полезен ефект, както за учебния процес, така и за самите ученици.

За контакти и допълнителна информация:
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МЕБЕЛЕН КЛЪСТЕР“
гр. София 1124, ул. Мизия 23
info@furniturecluster.com
0886718328
0888940345

Close
Tou&Privacy