Сдружение Български мебелен клъстер обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за закупуване на оборудване по проект № BG16RFOP002-1.016-0013-C01 “Иновативни заедно”

Сдружение Български мебелен клъстер обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за закупуване на оборудване по проект № BG16RFOP002-1.016-0013-C01 “Иновативни заедно”

Краен срок за подаване на офертите: 27.11.2020 г.

Документация:

Публична покана

Изисквания към офертите

Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение, за обособена позиция 1

Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение, за обособена позиция 2

Методика за оценка на офертите

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

Проект за договор за изпълнение за обособена позиция 1

Проект за договор за изпълнение за обособена позиция 2

 

Close
Tou&Privacy